Във връзка с изпълнение на договор за БФП № BG16RFOP002-2.001-1275-C01

С бенефициент „УЛТРАКОМ“ ЕООД и проект: Технологична модернизация в Ултраком ЕООД.

Основната цел на проектното предложение е разнообразяване на асортимента от услуги и подобряване на ресурсната ефективност на „УЛТРАКОМ“ ЕООД чрез навлизане в нов отрасъл, създаване на нов стопански обект и подобряване на финансовите резултати, посредством инвестиране във високотехнологично оборудване и предлагането на пазара на нови иновативни услуги.

Непосредствен резултат от изпълнението на проекта ще бъде повишаване конкурентоспобността на "УЛТРАКОМ" ЕООД, привличането на нови клиенти и генерирането на увеличен обем приходи от продажби и печалба. Всичко горепосочено ще гарантира устойчивото развитие на фирмата, неразделна част от което е и създаването на последователна практика на надграждане на инвестициите във високи технологии в "УЛТРАКОМ" ЕООД.

Проекта предвижда следните дейности:

Дейност за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятието (ще бъде изпълнена, чрез закупуването на 1 брой Специализиран сървър за следене, анализиране и съхранение на трафични данни и 1 брой Система за осигуряване на допълнително пространство и архивиране).

Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес (ще бъде изпълнена, чрез закупуването на 1 брой Специализиран сървър за следене, анализиране и съхранение на трафични данни и 1 брой Система за осигуряване на допълнително пространство и архивиране).

Дейност за информиране и публичност

(ще бъде изпълнена за собствена сметка).

Обща стойност на договора за БФП: 478 600 лв., от които 284 767 лв. европейско и 50 253 лв. национално съфинансиране.

Проект  БФП № BG16RFOP002-2.001-1275-C01,  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Документи по процедура за избор на изпълнител.

Style1

Style2

Style3

Style4

Style5

Style6

Style7

Style8

Style9

Style10