Наименованиенапроектнатаинвестиция: „Технологичнамодернизация в предприятието”

 

Краенполучател: „УЛТРАКОМЕООД

 

Общастойност: 451 000,00 лв., от които 179 000,00 лв. размер на безвъзмездната финансова помощ.
 
Начало: 10.04.2023 г.
Край: 10.02.2024 г.

 

 

Основната цел на проектното предложение е разширяване на производствения капацитет и повишаване на конкурентоспособността на "Ултраком" ЕООД, чрез разширяване капацитета на съществуващ стопански обект и постигане на пазарно предимство. Специфичните цели на проекта са: - Разширяване на производствения капацитет чрез внедряване на ново високотехнологично оборудване; - Постигане на по-висока производителност, ресурсна ефективност и ефикасност на производствения процес чрез внедряване на нови високи технологии; - Подобряване на пазарните позиции на предприятието; - Закупуване и въвеждане в експлоатация на високотехнологично оборудване; - Разширяване технологичните възможности на „Ултраком“ ЕООД за предоставяне на по- голям брой, по- надеждни и висококачествени услуги; - Повишаване на приходите от продажби и печалбата от предлагането на увеличен брой клиенти на по- качествени услуги с по- ниска себестойност, даващи на компанията устойчиво развитие. Внедряването на 1 брой Многофункционален рутер, ще даде възможност на дружеството да реши конкретно идентифицирани проблеми в работата и развитието си, като оптимизира производствения процес, разшири производственият си капацитет, оптимизира ресурсите, необходими за изработването на предлаганите услуги и повиши качеството и надеждността на им. Всичко това ще доведе до преки положителни финансови резултати, включително и такива от износ, достигане до нови групи клиенти, разширяване на пазарния дял на фирмата, разкриване на устойчиви, високо платени нови работни места и повишена цялостна конкурентоспособност.

Style1

Style2

Style3

Style4

Style5

Style6

Style7

Style8

Style9

Style10