Във връзка с изпълнение на договор за БФП № BG16RFOP002-2.002-0403-C01С бенефициент „УЛТРАКОМ“ ЕООД и проект: Развитие на управленския капацитет и устойчив растеж на "УЛТРАКОМ" ЕООД


Общата цел на настоящото проектно предложение е да повиши конкурентоспособността и експортния потенциал на "УЛТРАКОМ" ЕООД, чрез подобряване на вътрешно - фирмените процеси, въвеждане на международно признати стандарти и инвестиране в специализирани дълготрайни нематериални и материални активи.


Конкретните цели на проекта са:
- Да се развие управленския капацитет и насърчи растежа на "УЛТРАКОМ" ЕООД, чрез закупуването и въвеждането на Интегрирана система за управление на бизнеспроцесите ERP/CRM - 1 бр.;
- Да се насърчи интернационализацията насофтуерните услуги на "УЛТРАКОМ" ЕООД, чрез въвеждане на международно признати стандарти за качество ISO 9001 и за опазване на околната среда ISO 14001;
- Да се насърчи и зползването на информационни и комуникационни технологии, чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на сървър - 1 бр., които ще допринесат за: • Повишаване на качеството на предлаганите продукти и услуги;
• Намаляване на себестойността на предлаганите продукти и услуги, чрез оптимизиране на оперативните разходи;
• Модернизация на технологиите и управлението в предприятието;
• Увеличаване на ефективността и пазарното представяне на фирмата;
• Усъвършенстване на вътрешните бизнеспроцеси;
• Съкращаване на времето за изпълнение на поръчки;
• Увеличаване на износа, пазарният дял и приходите от продажби на фирмата;
• Намаляване на вредни емисии и замърсяването на околната среда;


Проекта предвижда следните дейности:
Дейност за развитие и укрепване на управленския капацитет: (ще бъде постигната чрез въвеждане и сертифициране на система за управление на качеството БДС EN ISO 9001)
Дейност за развитие и укрепване на управленския капацитет: (ще бъде постигната чрез въвеждане и сертифициране на система за управление на околната среда БДС EN ISO 14001)
Дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги (ще бъде постигнато чрез закупуване и внедряване на Интегрирана система за управление на бизнеспроцесите - 1 бр.)
Дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги, чрез закупуване на новооборудване, необходимо за функционирането на Интегрирана система за управление на бизнеспроцесите (ще бъде постигнато чрез закупуване и инсталиране на 1 бр. сървър, необходим за функционирането на интегрираната система за управление на бизнес процесите)


Визуализация и публичност
Обща стойност на договора за БФП: 305 120 лв., от които 181 546. 40 лв. европейско и 32 037. 60лв.национално съфинансиране.
Проект  БФП № BG16RFOP002-2.002-0403-C01,  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Документи по процедура за избор на изпълнител.

Уведомление до Фючър стандартс ЕООД.

Style1

Style2

Style3

Style4

Style5

Style6

Style7

Style8

Style9

Style10