Във връзка с изпълнение на договорза БФП № BG16RFOP002-2.040-1507-C01

С бенефициент „УЛТРАКОМ“ ЕООД и проект: Подобряване на производствения капацитет в "Ултраком" ЕООД.

Основната цел на проектното предложение е повишаване на производствения

капацитет и конкурентоспособността на "Ултраком" ЕООД, чрез разширяване капацитета

на съществуващ стопански обект и засилване на експортния му потенциал.

Специфичните цели на проекта са:

- Повишаване на производствения капацитет чрез внедряване на ново

високотехнологично оборудване;

- Постиганена по-висока производителност, ресурс на ефективност и ефикасност

на производствения процес чрез внедряване на нови високи технологии; - Подобряване

на пазарните позиции на предприятието;

- Закупуване и въвеждане в експлоатация на високотехнологично оборудване; -

Разширяване на технологичните възможности на „Ултраком“ ЕООД за предоставяне на

по-надеждни и висококачествени услуги;

- Повишаване на приходите от продажби и печалбата от предлагането на по –

качествени услуги с по- ниска себестойност, даващи на компанията устойчиво развитие.

Внедряването на 1 бройМногофункционалентрафиксървър, 1 брой Сторидж система и 4

броя Трафик суичове ще даде възможност на дружеството да реши конкретно

идентифицирани проблеми в работата и развитието си, като оптимизира производствения

процес на 30 %, разшири производственият си капацитет, оптимизира ресурсите,

необходими за изработването на предлаганите системи и да повиши качеството и

надеждността на продуктите си. Всичко това ще доведе до прекиположителни финансови

резултати, включително и такива от износ, достигане до нови групи клиенти, разширяване

на пазарния дял на фирмата, разкриване на устойчиви, високоплатени нови работни

места и повишена цялостна конкурентоспособност.

Проекта предвижда следните дейности:

Дейност за подобряване на производствения капацитет (ще бъде постигната със

закупуване и внедряване на 6 бр. ДМА – Многофункционален трафик сървър - 1 брой,

Сторидж система - 1 брой, Трафик суичове - 4 броя)

Дейност за подобряване на производствения капацитет (ще бъдепостигната със

закупуване и внедряване на 6 бр. ДМА – Многофункционален трафик сървър - 1 брой,

Сторидж система - 1 брой, Трафик суичове - 4 броя)

Визуализация и публичност

Обща стойност на договораза БФП: 705 000 лв., от които 419 475. 00 лв. европейско и

74 025. 00 лв. Национално съфинансиране.

 

Проект  БФП № BG16RFOP002-2.040-1507-C01,  финансиран от Оперативна програма

„Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез

Европейския фонд за регионално развитие.

Документи по процедура за избор на изпълнител

Style1

Style2

Style3

Style4

Style5

Style6

Style7

Style8

Style9

Style10